7 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ︽ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠮ︾ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡ︕
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/6/7
    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ︽ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠮ ︾ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ 7 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ︽ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠮ ︾ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠪᠠ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠄    1. ᠰᠫᠢᠷᠲ — ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠡᠮ    2. ᠲᠠᠰᠢᠭᠤ ᠥᠭᠡᠬᠦᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ — ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠡᠮ    3. ᠨᠡᠮᠡᠯᠳᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ — ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠡᠮ    4. ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠠᠳ᠋ᠷᠢᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ — ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠡᠮ    5. ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ — ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠶ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠡᠮ    6. ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ    7. ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ         
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ