ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/6/12
                   ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠬᠦ᠄ ︽ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ︾ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠪᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ︔ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠦᠯᠦ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠨᠦᠢᠷ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠬᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ︔ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠦᠯᠦ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ᠄ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ︔ ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠬᠡᠳᠦ ᠲᠦᠷᠬᠡᠨ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠄ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠳᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ B ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ︔ ᠳᠠᠪᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ 2 ᠠᠴᠠ 4 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃            
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ