ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/5/9
     ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠣ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠤᠬᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠣᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠯᠲᠡᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠭᠤᠶᠤ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠯ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠣᠬᠤᠵᠤ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠠᠵᠠ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠲᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠡᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ︵ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ︶  ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠬᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠬᠤᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠭᠡᠷ  ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠳᠦᠷᠯᠡᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠷ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠭ᠌ᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠬᠤᠵᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠂ ᠰᠥᠪᠡᠭᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠲᠤᠬᠤᠳᠠᠭ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠡᠰ ᠂ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠨᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ︵ ᠭᠠᠩᠨᠠᠭᠠᠳ ︶ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠪᠤᠷᠤᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠰᠢ ︵ ᠬᠤᠪᠢᠭᠴᠢᠷ ︶ ᠪᠠᠷ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠢᠮ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠯᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠮ ᠪᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠩ ᠬᠦᠯᠢᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠂ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠵᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠥᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠬᠡᠷᠭᠡᠮᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠥᠷᠥᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ  ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤ 8 — 16 — 24 — 32 ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠰᠤᠷ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠳᠢᠷᠪᠡ ᠵᠦᠰᠦᠵᠤ ᠭᠦᠷᠢᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠣᠯᠣᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠵᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠮᠤᠵᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠪᠦᠰ ᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠤᠮ ᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠪᠲᠤᠷ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠤᠶᠤᠭᠠᠳ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠪᠴᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠪᠠᠯ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠦᠬᠡᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠣᠩ ᠂ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠶᠠᠳᠠᠭ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠭᠴᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃
    文化宝库1(1).png 
   文化宝库1(2).png
 
文化宝库1(4).png
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ