ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/4/9
 不法商贩 ᠬᠠᠥᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠶᠢᠴᠢᠨ不良贷款  ᠵᠦᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ不良反应   ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠤᠷᠪᠠᠯ不良记录   ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ不良信息   ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ不良信用记录  ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ不溯及既往  ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ不容乐观 ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠨᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠢ不折不扣  ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ不作为   ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ    
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠴᠠa ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ