ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/4/22
    1. ᠬᠡᠥᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃     2. ᠭᠡᠥᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠃     3. ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠳ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠃     4. ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠥ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠ ᠃     5. ᠭᠡᠥᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯ ᠃     6. ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠬᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠡᠴᠢ ᠃     7. ᠭᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠃     8. ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠃     9. ᠬᠡᠥᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠭᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠬᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ ᠃     10. ᠬᠡᠥᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠤᠰᠬᠢᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ ᠃      
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ