ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠦ  —  ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠲᠤᠷᠤᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/4/17
 ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ  ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠦᠽᠠ  ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠤᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ  ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠤᠷᠤᠭ ᠲᠠᠪᠤᠤ ᠴᠤ ᠴᠤᠬᠠᠭᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃   ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢ   ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠤᠢ   ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ  ᠲᠤ   ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠤᠸᠠᠨᠪᠤᠤ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠸᠦ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ  ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠃   ᠨᠡᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ   ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ   ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ   ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠃  ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠄  ᠰᠠᠶᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠄  ᠬᠠᠰ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ 2010 ᠤᠨ  ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ     
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ