ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/4/1
    ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠢᠮᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠤᠭᠡ ᠳᠡᠤᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠥᠷ  ᠢ ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠦ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠨ  ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠡᠨᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ   ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨ   ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ‌ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ  ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃  ︽ ᠪᠢ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠦ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠴᠣᠬᠤᠷᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢ‌ᠯᠡ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠨᠡ  ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠪᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠤᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠂  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 8 ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃
 专题1(1).bmp
  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠄ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ︾  ᠤᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠃  ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠄ ︽ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠰᠦᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠣᠲᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠤᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠨ ᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠶ ︖  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠶ ︖ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠤᠩ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠩ ᠣᠷᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠮᠥᠨ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠃  ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠢᠯᠲᠠᠰᠤ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠂  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
 专题1(2).bmp
  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠄ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠤ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ  ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠃ ᠾᠧ ᠷᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ
专题1(3).bmp
  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠄ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠶᠦᠬᠡᠨ  ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠾᠧ ᠷᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ   ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ  ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠰᠣ ᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠂ ᠲᠣᠰᠣ ᠬᠥᠪᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠶ ᠃ ︽ ᠪᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠭᠤᠰᠣ ᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠱᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠭᠢᠯᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ 15 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ  ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡ  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ  ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠴᠡᠩᠭᠦᠢ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠥᠯᠥᠪ  ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠃ 8 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ — ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠷᠨᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ 40 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ  ᠢ ᠭᠥᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
 专题1(4).bmp
 ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠄ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ  ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠥᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ ᠣᠷᠣ ᠮᠥᠷ ︾ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠃
专题1(5).bmp
 ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠄ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ  ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠥᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ ᠣᠷᠣ ᠮᠥᠷ ︾ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠃  ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃
 专题1(6).bmp
  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠄ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ︾ ᠤᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠃
 专题1(7).bmp
  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠄ ᠯᠢ ᠰᠢᠩ ᠲᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ︾  ᠤᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠃     
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ