ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ  —  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/28
 ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠯᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠢᠦ ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠷ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠃   ᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠢ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠯᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠢᠦ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠴᠤ   ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃   ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠠᠢ   ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ   ᠪᠤᠳᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠩᠨᠠᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠨ ᠱᠢᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃   ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠠᠢ   ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ   ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠨ   ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠯᠡ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠃   ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠠᠢ   ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋   ᠮᠠᠨᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ   ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠃ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠠᠢ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠃     
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ