ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠯ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/21
  调查报告  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ调研报告    ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ复议文书    ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ公文处理    ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ会议记录    ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ会议纪要    ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ汇报提纲    ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠤᠯᠪᠦᠷᠢ请示报告    ᠵᠢᠭᠠᠪᠦᠷᠢ ᠠᠪᠬᠤ ︵ ᠡᠰᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ︶ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ若干意见    ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠤᠳ系列讲话    ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ