ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠯ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/21
  办法 ᠠᠷᠭ᠎ᠠ报告 ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ︵ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ᠂  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠤᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ︶编制 ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ︵ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ︶布告 ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ讣告 ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ草案 ᠡᠬᠡ ᠲᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠤᠷᠠᠭ草拟 ᠨᠤᠤᠷᠠᠠᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ抄送 ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ承办 ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ承担 ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ