ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/18
      ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ  ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ 238 ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠵᠤ ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ  ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠬᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ︽ ᠳᠠᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ  ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠵᠦ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ︾ ᠬᠡᠮᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ ︔ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ  ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ︽ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠯ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 7692 ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠳᠤ 1 ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ︵ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ  ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︶ ᠂10 ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠂ 4 ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 158 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠂ 42 ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 36 ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠩ ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠂ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ 15 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠳᠦᠳᠡ ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ  ᠨᠢ ᠳᠤᠰᠪᠤᠷᠢ 4675 ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠ 710 ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠨᠢ 5.8 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨ ᠂ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠨᠢ 3.9 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠂ ︽ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠤᠯᠳᠤ ︾  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠡᠬᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ  ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠦᠬᠠᠢ  ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠤᠬᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭ ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 5769 ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ  ᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠶᠢᠨ 75%  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 582 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠠᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 1000 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨ  ᠢ ᠲᠠᠪᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠡᠬᠦᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠭᠤᠤᠯᠢᠩ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠂ ᠴᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠬᠦᠡᠭᠬᠡᠨᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠨᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠂ ᠦᠬᠡᠬᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠡᠳᠤ ᠪᠠᠬᠢ ᠃ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠡᠭᠬᠡᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ 4.3 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨ ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ 505 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ 1.2 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢᠵᠢ ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠤᠨ  ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ 1160 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠺᠢᠯᠦᠸᠠᠲ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠨ  ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ 473 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠺᠢᠯᠦᠸᠠᠲ ᠪᠤᠢ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ︽ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ︾  ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠴᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠯᠢᠭ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠨᠤᠭ ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠬᠦᠴᠤᠨ  ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ 7GW ᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᡂᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ 4000 ᠰᠠᠤᠷᠢ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠯᠢᠭ ᠰᠢᠯ 1200 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠂ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠲᠡᠰ  ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠠᠯᠺᠠᠨ 3000 ᠳᠤᠨ ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ 1 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠯᠢᠭ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ 1.5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ  ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ 21 ᠳ᠋ᠤᠬᠡᠷ  ᠲᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠃᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠨᠢ 248 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠨᠢ 1.57 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ ︔ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠤᠷᠡᠬᠢ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ  ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠮᠠᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ  ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ  ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭ ᠃ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠂ ᠠᠭᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ  ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠬᠡᠨᠰᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠡᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︽ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︾  ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪ  ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠡᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠡᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ  ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃   2023 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ 1400.26 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ 9.7%  ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠂ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠵᠢᠯ  ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ 13.8%  ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠂ ᠳᠤᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ 0.2%  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠂ ᠡᠩ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠦᠪ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 173.3 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠂ 8.8%  ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ 116.2 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠂ 9.4%  ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ︔ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠡᠳ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠪᠤᠷᠢ 60102 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠ 26594 ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠂ 4.3% ᠪᠠ 8%  ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ 30 ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ  ᠲᠤ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠪᠠ ᠃    2024 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠯᠳᠠ  ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ  ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ 10% ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠵᠢᠯ  ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ  ᠢ 10% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠢ 30%  ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠩ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠦᠪ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ 175 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠦ ᠂ 1% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢ 9% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠡᠳ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠪᠤᠷᠢ 63230 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠ 28780 ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠰᠪᠤᠷᠢ 5.2% ᠪᠠ 8.2% ᠤᠷᠴᠢᠮ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ