ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/9/20
     ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ︵9 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ︵ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ︶ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ᠄ ᠭᠠᠷᠣᠳᠢ ︵8 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠳᠤ ︵ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ︶  ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ᠄ ᠵᠠᠭᠠᠨ ︵7 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠲᠠᠪᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠳᠤ ︵ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ︶ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ᠄ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ︵6 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠶᠢᠰᠦ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ︵ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ︶ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ᠄ ᠨᠠᠴᠢᠨ ︵5 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠃     ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
摔跤.webp.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ