ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠷᠦᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/3/13
    ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠷᠦᠨ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ  ᠳᠤ 30 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ  ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷ ᠂ 52 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ  ᠤ  ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠵᠤᠶᠢᠯ ᠃ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠷᠦᠨ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ 2006 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠂  ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ  ᠨᠢ 8.53  ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ ᠃  ᠵᠢᠯ  ᠳᠤ 30 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ  ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷ ᠂ 52 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ  ᠤ  ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠨᠢ 25 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ 2005 ᠤᠨ  ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 5  ᠤ ᠡᠳᠤᠷ  ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ 2009 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ 2013 ᠤᠨ  ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 3  ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ  ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠵᠤᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤ  ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠬᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠨᠢ 50 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ  ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠳᠠᠬᠴᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠰᠸᠢᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ ᠂  ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 2015 ᠤᠨ  ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 3  ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠂  ᠠᠶᠤᠯᠬᠦᠢ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠡᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬᠳᠠᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠰᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ︔ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠂ ᠳᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠸᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ  ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠪᠡ ︔ 2017 ᠤᠨ  ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠷᠦᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ  ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ 2018 ᠤᠨ  ᠳᠤ 50.07 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ  ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤ ᠂ 42.45  ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ ᠳᠦᠯᠡᠰᠢᠨ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤ ᠂ 1.7  ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠂ 651.1 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠵᠤ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ  ᠳᠤ 483.6 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠵᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 2018 ᠤᠨ  ᠳᠤ 9.64 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ  ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠂ 0.8 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ  ᠪᠠᠨ 0.15  ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠ ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ