ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/11/16
      1. ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢ ᠃ ᠠᠵᠠ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠦᠪ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠡᠳ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢ ᠃   2. ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠵᠤᠬᠰᠦ ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠯᠡ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ ᠰᠣᠷᠴᠦ ᠰᠣᠳᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃   3. ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠ ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠃   4. ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠤᠷᠬᠢ ᠃ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ ᠴᠤᠭᠯᠢᠭ ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡ ᠃   5. ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢ ᠃ ᠵᠣᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠶᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠵᠣᠷᠢᠬᠳᠠᠢ ᠬᠢ ᠂ ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠮᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠤᠮ ᠃   6. ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠭᠤᠮᠣᠳᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢ ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠤᠮᠣᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠣᠬᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠯᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠂ ᠵᠦᠪ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠦ ᠰᠣᠷ ᠃   7. ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠ ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠮᠣᠷᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠳ ᠰᠣᠷᠴᠢᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠦ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠬᠳᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠃   8. ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠠᠶᠤ ᠃ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠪ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠣᠰᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃   9. ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃  10. ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠦ ᠰᠣᠷ ᠃ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠷᠬᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ