ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/10/8
             ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯᠴᠢᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠦᠪ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠡᠳᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠤᠨᠤ ᠬᠢᠯᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠬᠠᠳᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠤᠷᠢᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠦᠬᠡᠳᠠ ᠡᠰᠠᠷᠡᠭ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠩᠨᠠᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠰᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠣᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠠ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯᠳᠣᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠥ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢᠠ ᠤ ᠳᠠᠬᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠠᠮᠯᠠᠠ ᠰᠠᠴᠣᠵᠤ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠠ ᠢᠷᠣᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠠᠮᠰᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠰᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠣᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠᠬᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠤᠷᠣᠵᠤ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠠ ᠦᠶᠠᠰ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠦᠩᠨᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠷᠣᠯᠴᠠᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠶᠢᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠬᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷ ᠢᠷᠣᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ