ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ — ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/10/8
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃       ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠦᠵᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠣᠯᠠᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠣᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠣᠪᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠦᠭᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠢ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠢ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠣᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠤ︔ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠲᠤ᠂ ᠡᠨᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠶᠢᠮᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠬᠡᠳᠣᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷᠬᠦᠵᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠬᠦᠵᠤ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ