ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ — ᠠᠮᠣᠷ ᠡᠷᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/10/8
      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃          ᠠᠮᠣᠷ ᠡᠷᠢᠬᠦ        ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠰᠠᠯᠣᠭᠠᠠᠣᠠ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠣᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦᠮ ︽ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠤ ︖︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠮᠡᠨᠳᠥᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠮᠡᠨᠳᠥᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠶᠢᠮᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ  ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠣᠭᠠᠣᠠ ᠢᠷᠠᠬᠦ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠨᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠦᠮ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠡᠪᠤᠳᠣᠭ᠌ ᠰᠦᠬᠦᠷᠠᠠ ᠠᠮᠣᠷ ᠡᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠤᠶᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠣᠵᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠠᠯᠣᠰ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠠ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠣᠠ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠳᠣᠵᠤ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠ ᠤᠬᠳᠣᠳᠠᠭ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ