ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ — ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠣᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/10/8
    ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃      ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠣᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ        ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠠᠰ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠡᠳᠠ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠢᠳᠠᠷ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠣᠠ ᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠠ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦ  ᠳᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠩᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ