ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ — ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠬᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/10/8
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃        ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠬᠦ         ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠦᠮ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠳ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠢ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠳᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠳᠤ ᠠᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠢᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠰᠠᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠰᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠬᠰᠢᠵᠤ ᠳᠣᠣᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠮᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠰᠬᠤ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠦᠬᠡᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠫᠢᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠳᠣᠭᠠᠠ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠰᠬᠤ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠦᠬᠡᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠫᠢᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡ᠊ ᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠂ ᠦᠨᠠᠠᠳᠠᠬᠡᠠ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠮᠨᠠᠠ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡ ᠶᠣᠮ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠠ ᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠢᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ