ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ — ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/10/8
      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃             ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ             ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠣᠠ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠬᠡᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠣᠠ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠯ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠨᠵᠣᠠ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠠ ᠡᠪᠤᠳᠣᠭ᠌  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠵᠤ ᠴᠣᠮᠴᠦ᠋ᠢᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠪᠤᠳᠣᠭ᠌ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠮᠦ᠋ᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠬᠴᠢᠣᠠ ᠡᠰᠠᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠦᠤ ᠪᠠᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠰ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠣᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠠᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠦᠨᠳᠣᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ