ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/10/8
   ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠥᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃    ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠲᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠄   1. ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠃ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠃     2. ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠪᠬᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠃ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠰᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠡᠪᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠃    3. ᠨᠦᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠯᠡᠰᠭᠦ ᠃ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃    4. ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠃ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠦᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠨ ᠬᠤᠤᠷᠲᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠂ ᠡ᠊ᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠃    ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ ᠬᠤᠭ ᠨᠤᠪᠰᠢ ︾ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ ︖   1. ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠵᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠴᠢᠷᠯᠠᠪᠠᠯ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃   2. ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠤᠬᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 4 ᠪᠡ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠡᠵᠢ ᠂ ᠢᠳᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡ᠊ᠨᠡ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠨᠤᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠃   3. ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠃ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠲᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠤᠳᠠᠩ ᠂ ᠱᠦᠯᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃   4. ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ 11~13 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃   ︵ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ︽ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ︾ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠪᠡ ︶         
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ