ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/10/27
      ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ  ᠨᠢ ᠸᠧᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠮᠣᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠯᠦᠩᠺᠸᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ  ᠨᠢ ᠯᠢᠦᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ  ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ‌‍ᠬᠥ᠋ᠷᠥᠰᠥᠲᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ  ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠦᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ    ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ  ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠰᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠪᠡ ᠃ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣ  ᠨᠢ 70 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ  ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ  ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠨᠢ 400 —᡺ 600 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢ  ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠰᠢᠷᠣᠢ  ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠴᠢᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠸᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠪᠠ ᠯᠦᠡᠭᠺᠸᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦ  ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠨᠢ ᠱᠦᠬᠦᠭᠳᠡᠵᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ  ᠨᠢ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 103 ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ  ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠾᠧ ᠴᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ 304 ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ  ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ