ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/10/27
      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠳᠦ ᠣᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠦᠰ ᠢ ᠪᠦᠰᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠬᠠᠠ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠢᠬ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠦᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠪᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠷᠢ ᠣᠨᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ︽ᠮᠠᠷᠺᠤ ᠫᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠳᠤ ︽ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠠ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃       ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠶᠣᠰᠣ       ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ — ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠡᠡ︾ ᠳᠤ ︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠠ ᠬᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠠᠴᠣᠯᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠠ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ︾ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠠ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠣᠯᠣᠠ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃       ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ — ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠩ ᠭᠦᠠᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠯᠠᠠ ᠡᠪᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠰᠬᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠰᠬᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃       ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠠ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ — ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠪᠬᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠪᠠᠯ ᠴᠤᠬ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠ᠂ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠠᠠᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠬ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ︾  ᠳᠤ ︽ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠠ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠠᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠠ ᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠶᠢᠢᠯᠠᠵᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ        ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠷᠭᠡᠡ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠣᠬᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠴᠢᠨᠠᠠ ᠣᠬᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠦ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠪ ᠭᠢᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠷᠭᠡᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠠ ᠰᠢᠬ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠡ᠂ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠣᠷᠣᠭᠤ ᠡᠷᠬᠢᠠ ᠣᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃       ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠳᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠮᠦᠰᠪᠡᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠣᠯᠠ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠡ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠰᠢᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠰᠠᠵᠦ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠣᠨᠣᠵᠦ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠠᠷ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠦ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠪᠬᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠣᠬᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ