ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠬᠦᠳᠡᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/8
  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠬᠦᠳᠡᠷᠢ ᠤᠨᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠲᠡᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠮᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠡᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠬᠦᠷᠳᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠴᠠᠨ᠎ᠡ᠃ᠪᠤᠭᠤ ᠤᠷᠤᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃
白露图片.jpg
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ