ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/5
     ᠲᠦᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ  ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠡᠯᠵᠢᠳᠡᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠠ ᠃ 
黄河1.jpg
    ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ  ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ  ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ ︖    ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠨ  ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ    ᠵᠡᠬᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠳᠤ  ᠨᠢ 238 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 248 ᠳ᠋ᠥᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃     ᠬᠦᠪᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠮᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ  ᠨᠢ 1.45 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ  ᠳᠤ ᠵᠡᠬᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ  ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ  ᠨᠢ 922 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ  ᠶᠢᠨ 12 %  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠷᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ ᠬᠠᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠴᠢᠷᠰᠢᠭᠠᠳ ᠂《ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠨ》ᠮᠠᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ ᠃    ᠬᠦᠪᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ  ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ  ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠸᠤᠯᠤᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ  ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠤᠮ ᠬᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠴᠦᠯ  ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠬᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠨ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ  ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠ ᠃    2020 ᠤᠨ  ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠴᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠦᠡᠭ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠶᠠᠷ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ  ᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠤ  ᠳᠤ  ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠳᠤ  ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠦ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠳᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠵᠡᠢ ᠃     ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠷᠡᠳ ᠢᠷᠬᠡᠳ  ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠ    ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ 3 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ 2020 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠰᠤ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠳᠤ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭ ᠳᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠨ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃    ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠄ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠨᠠᠯᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢ  ᠳᠤ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ  ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠬᠰᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠪᠠᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠨᠠᠮᠬᠠᠳᠬᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠂ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠦᠷᠬᠡᠳᠴᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
   黄河2.jpg
    黄河3.jpg
     黄河4.jpg
    黄河5.jpg
黄河6.jpg
          ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ 6000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠯᠵᠢᠳᠡᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠰᠠᠨ ᠱᠢ ᠴᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠡ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠬᠦᠪᠦᠮᠡᠯ ᠤᠡᠭᠭᠤᠴᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠬᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ 1 ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠡ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠦᠬᠡᠷᠬᠡ  ᠶᠢ 3 ᠂ 600 ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ 3 ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ DN800  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢ 34.75 ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠳᠡᠪᠢᠰᠪᠡ ᠃     8 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨᠳᠡ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠦᠡᠭᠬᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠡᠭ ᠢ ᠭᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ  ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠂ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠳᠡ  ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ︔ ᠵᠤᠨ  ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠰᠠᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠤᠮ  ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠬᠦᠬᠢᠳᠡᠬᠦ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠃
黄河7.jpg
黄河8.jpg
黄河9.jpg
黄河10.jpg
          ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ 700 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ  ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ  ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠂ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠡᠭ ᠢ ᠭᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ DN800  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢ 4.405 ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠳᠡᠪᠢᠰᠪᠠ ᠃    ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 176.4803 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠤ 84.04%  ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠤᠰᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ  ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠦ  ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
    黄河11.jpg
        ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠳᠦᠬᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦᠪ  ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠸᠦ ᠰᠧ ᠵᠤ᠋  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠡᠳ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠡᠷᠡ  ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠬᠦ  ᠶᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 2021 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠳᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠢ  ᠶᠢᠨ 4 ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ 16000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠤ᠋ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠪᠠ ︔ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠬᠦᠡᠭ ᠢ ᠭᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ  ᠨᠢ 1997 ᠤᠨ  ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠤᠰᠤ ᠳᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠃ ᠤᠰᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠨᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯ᠎ᠠ ᠃    ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠳᠤ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠷᠴᠢᠮ  ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠨ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ 20 ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨᠰᠢᠯᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︵ ᠰᠢᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ︶  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨᠰᠢᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠬᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ  ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ ᠃     ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠡᠳ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ  ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤ  ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠳᠤ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠪᠡ ︔ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠡᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠡᠵᠤ ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠰᠠᠬᠤᠯᠠᠬᠵᠢᠵᠦ ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠨ ᠤᠰᠤ  ᠨᠢ ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠢᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠡᠪᠡ ︔ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃
    黄河12.jpg
       ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠶᠠᠭ《 ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠡᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠬᠦᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ