ᠳ᠋ᠠ ᠯᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠄ ᠡᠪᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ 》 ᠶᠢ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/29
     ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ  ᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠬᠦ  ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠ ᠂ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 23  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ  ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ  ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ  ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 3800 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠳᠤ《ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠮᠵᠢ》 ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ 
1.png
        ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠂ ᠫᠸᠢ ᠶᠦᠡᠭ《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ》ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠳᠤ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ  ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠷ《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ》 ᠶᠢ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃
2.png
      《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ》 ᠶᠢ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠤ  ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ  ᠳᠤ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤᠬᠠᠨ ᠂ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ  ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ  ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠡᠢ ᠨᠡᠷᠢᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤ  ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠳᠦ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠳᠡᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠂《ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ 》ᠬᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤᠬᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠃ 
3.png
           ᠡᠪᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯ ᠦᠢ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠬᠡᠳ  ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠡᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠡᠪᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤ  ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ  ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠬ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡ  ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠂ 8 ᠰᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ  ᠪᠠᠷ《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠲᠤ《 ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠶᠢ ᠴᠤ ᠤᠷᠬᠢᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ》ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ  ᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ  ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠤᠯ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠢᠬᠡ  ᠶᠢ ᠢᠷᠡᠪᠡ ᠃
4.png
   
5.jpg
 
6.png
     ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ  ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ 3800 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠂ 14 ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤ 7692 ᠳᠤᠨ《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ》ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ 2133 ᠳᠤᠨ《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ》 ᠶᠢ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ  ᠳᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ》 ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠠᠬᠢᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ 14 ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ 3800 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠳᠤ《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ》 ᠶᠢ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ᠳ᠋ᠠ ᠯᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠄ ᠡᠪᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ 《 ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠦ 》 ᠶᠢ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠤ᠋ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ