ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠤᠳᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/14
ᠤᠨᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢᠤᠳᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃      ᠲᠤᠬᠤᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ      ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃ᠨᠤᠬᠳᠤᠯᠠᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠤᠬᠳᠤ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ