ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠰᠧ  ᠭᠦᠩᠵᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/14

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠯᠡ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ

ᠪᠠᠨᠴᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠽᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠸᠠᠶᠢᠳᠤᠨ ᠽᠠᠢ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠶᠤ᠋ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃

 

 

 

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ