ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/8/25
    2022  ᠤᠨ ᠳᠤ ︽16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ︾ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ23  ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ24 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠨᠢ ── 4.88%᠂ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ260 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠯᠢᠲᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ20 ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠠᠵᠦ᠂  ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ95 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠤᠮᠧᠷᠳᠤ ᠴᠢᠶ᠋ᠢᠤ ᠲᠤᠰᠤ ᠨᠢ ︽8 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ