ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ《 ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ》ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/8/19
       ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠤ《 ᠠᠴᠢ  ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ 》ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠰ  ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷ  ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃     ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠂ ᠤᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠶᠦᠡᠭ ᠯᠢᠨ  ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ《 ᠤᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠢᠯᠬᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ  ᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠶᠦᠡᠭ ᠯᠢᠨ PPT ᠂ ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠠᠷ《 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ— ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ》 ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮᠴᠢ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠵᠢ ᠬᠢᠪᠡ ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ  ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ  ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠨ ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ  ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠴᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ  ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠢ ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ  ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ  ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠬᠤᠷᠡᠯ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠳ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠡᠢ ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮ  ᠠᠴᠠ ᠡᠰᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠢᠳᠬᠡᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠨᠢ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠨᠤᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠡᠢ ᠂ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠤᠨ  ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠦᠵᠡᠵᠡᠬᠡᠪᠡ ᠃     ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠷ《 ᠨᠢᠳᠤ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠴᠢᠬᠢ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ》ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠂ ᠰᠧ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠯᠢᠦ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠮᠠᠨ ᠱᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠂ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠯᠢᠤᠢ ᠵᠢᠤᠢ ᠷᠧᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠯ ‍ᠤᠨ‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃《 ᠳᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠬᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ  ᠨᠢ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ  ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ》ᠬᠡᠵᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠯᠢ ᠰᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃     ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ《 ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ  ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠠᠴᠢ  ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ》ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ  ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠳᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠦᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃     ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠳᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ  ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ  ᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠂ ᠠᠷᠡᠳ ᠳᠦᠮᠡᠨ  ᠤ ᠪᠤᠶᠡᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠨᠡᠩ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠵᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ  ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ