ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠦᠶᠯᠡᠰ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/8/18
       ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ  ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠯᠬᠤᠴᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠴᠡ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ  ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠬᠰᠢᠨ ᠂ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠰᠢᠮᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥ  ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠱᠢ ᠡᠯ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠴᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠪᠤᠷ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃       ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ  ᠳᠤ ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ  ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ  ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠳᠤᠬᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠂ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ 2016 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ  ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ  ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ  ᠨᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠂ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ  ᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ  ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ  ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬᠳᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠯᠡᠰ  ᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃       ︽ 2017 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠶ  ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ 2018 ᠣᠨ  ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ  ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ  ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ 2018 ᠣᠨ  ᠤ ᠡᠴᠦᠰ  ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠨᠢ  ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠣᠲᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠳᠤ 600 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠬᠤᠨᠢ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠳᠤ 1000 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠬᠤᠨᠢ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃  100 ᠬᠤᠨᠢ 260 ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ  ᠨᠢ 1100 — 1200 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠃        ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ   ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ  ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠴᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠶ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠤᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ  ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠂ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠳᠡᠷᠡ ᠮᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ︽ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ︾ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃   ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠂ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ  ᠨᠢ ᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠶᠯᠡᠰ  ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ  ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ  ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠶ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ︽ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠨ ᠤᠭᠤᠲᠠ ︾   ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠤᠯᠠᠮ  ᠳᠦᠨᠳᠦᠶᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃        ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠄ 《 ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ 400 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ 50 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ   ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ  ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ   ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ  ᠢ  ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ  ᠢ  ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠤ   ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠃         ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ   ᠤᠳ  ᠲᠤ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠦᠶᠯᠡᠰ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ  ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠥᠬᠦᠶ ᠲᠥᠷᠥ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠦᠶᠯᠡᠰ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ   ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠶ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ︽ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ︾  ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠄ ︽ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠶᠯᠡᠰ  ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠶ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠶ ᠨᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ  ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠂ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠪᠠᠷ   ︿ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ﹀   ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ︾ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ