ᠲᠦᠪᠡᠤᠠ ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠦᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/8/12
 ᠲᠦᠪᠡᠤᠠ ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠦᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ        ᠲᠤᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠦᠪᠡᠤᠠ ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠢᠯᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠤᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠪᠳᠤᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ   ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠰᠫᠤᠷᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠴᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃    ︵1︶ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠄ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ50℃ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠡᠪᠳᠤᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃    ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ3 ᠵᠢᠯ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ  ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃    ︵2︶ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ   ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮ ᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ᠎ᠡ ︵ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ︶᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠷ︾ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ