ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠡ  ᠶᠠᠩ ᠽᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ᠄ 《 ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ 》 ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠨᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/12/6
     ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ  ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠨ  ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠ ᠂   《 ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠯ 》 ᠨᠢ《 ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ 》ᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠩ  ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠨᠦᠭᠦᠳ  ᠤᠨ ᠺᠠᠳᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ  ᠤ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠨ  ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡ  ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠃    ᠡᠪᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡᠬᠢ  ᠪᠠᠷ ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠰᠢᠷᠡᠯᠵᠢᠳᠡᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠶᠠᠩ ᠽᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ  ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
基层1.png
  
基层2.png
      ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷ  ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠮᠠ ᠱᠠᠩ ᠹᠸᠢ ᠶᠠᠭ ᠳᠠᠷᠢᠮᠡᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠡᠭᠬᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤᠶ᠋ᠢᠪᠡᠯ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠡᠬᠢ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠤᠬᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠦᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠴᠡ  ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠭ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠡᠯᠳᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ  ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ  ᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠬᠡ  ᠲᠠᠢ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ  ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠷᠡᠢ ᠲᠦᠬᠦᠷᠠᠩ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠤᠳ  ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃
基层3.png
 
 基层4.png
  基层5.png
   《 ᠦᠵᠡᠯ ᠳ᠋ᠠ ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠬᠦᠴᠦ  ᠶᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ  ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ  ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠴᠤ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ 》ᠬᠡᠪᠡ ᠃   ᠮᠠ ᠱᠠᠩ ᠹᠸᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠤᠤᠯ  ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠡ  ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠷ  ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠡᠭᠬᠡᠨ ᠳᠤᠶ᠋ᠢᠪᠠᠯ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠯ ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠡᠢ ᠃
基层6.png
  基层7.png
      ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠨᠢ ᠶᠠᠩ ᠽᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠷᠡᠰᠦ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 80 ᠮᠤ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂  ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ 25 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ《 ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠤᠬᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 》ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠷᠡᠨ  ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠯᠵᠢᠳᠡᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ︵ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ︶ + ᠳᠡᠳᠬᠦᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠡᠯ ︵ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠱᠦᠸᠧ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ︶ + ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷ + ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 2021 ᠤᠨ  ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ 2022 ᠤᠨ  ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨᠨ ᠂ ᠶᠠᠩ ᠽᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠢ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ  ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃   ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠂ ᠶᠠᠩ ᠽᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠳᠤ《 ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ 》 ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ  ᠶᠢ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ ᠃
基层8.png
 
  基层9.png
          ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠢ 2021 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ 2022 ᠤᠨ  ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 442.7 ᠮᠤ᠋  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠦᠪ  ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠨᠤᠬᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ  ᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠫᠸᠡᠭ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ  ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠫᠸᠡᠭ ᠰᠡᠷᠠᠪᠴᠢᠨ  ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠤᠤᠷ  ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠡᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠬᠡᠴᠡ ᠂ ᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠭᠳᠦᠴᠠ  ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠳᠤ  ᠨᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ  ᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢᠭᠳᠦᠴᠠ  ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ 24 ᠴᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠦᠯ  ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ 
基层10.png
      ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ  ᠳᠤ ᠂ 900 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ  ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠠᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠳᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠠᠷ  ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠪᠠ ᠁ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ  ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃《 ᠶᠠᠭᠤᠨ  ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ  ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ︖  》《 ᠨᠢᠬᠡ  ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠮᠠᠯ  ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠶᠡᠷ  ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ  ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠡ  ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠤᠯᠤᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ 》ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠲᠢᠶᠡᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠢ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
 基层11.png
     ᠨᠠᠷᠠᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤ 900 ᠬᠤ᠋ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠮᠠᠯ  ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠠ  ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠯᠢᠰᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ  ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠡ  ᠨᠢ 1.8 ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠮᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ  ᠪᠠᠷ ᠂ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠪᠦᠸᠧ ᠂ ᠰᠡ ᠹᠦ᠋ ᠺᠧ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠮᠠᠯ  ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠯᠢᠰᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠬᠦᠯ  ᠳᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠨ  ᠤ ᠴᠢᠨᠡᠷ  ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ  ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ  ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠨ  ᠤ ᠬᠤᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠡ ᠃《 ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠳᠤᠨᠤᠬᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠢ ᠴᠢᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠂ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠤ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ ᠁ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ  ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠰᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ  ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠡᠢ ᠃ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ  ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ 》᠃ᠮᠠ ᠱᠠᠩ ᠹᠸᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠳᠤᠰ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠡᠯ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ  ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠡᠯ  ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ ᠦᠭᠪᠡ ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯᠬᠡᠵᠤ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠳᠦᠯ  ᠢ  ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠂ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ  ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡ ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠷᠡᠳ  ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ  ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠬᠦᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠠᠨ  ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠂ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ  ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦ ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠦᠷᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ ᠂《 ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ + ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠡᠯ + ᠪᠠᠩᠬᠢ + ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ + ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ 》 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠳᠤᠰᠠ  ᠶᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠬᠳᠠᠴᠠ  ᠶᠢ ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠂ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ  ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ  ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠴᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠡ ᠃
基层12.png
   《 ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ  ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠬᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠳᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠡᠬᠤ ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠯᠬᠤ ᠁ ᠳᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ  ᠲᠤ ᠂ ᠶᠠᠩ ᠽᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠦᠭ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠡᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ  ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ 》ᠬᠡᠵᠤ ᠮᠠ ᠱᠠᠩ ᠹᠸᠢ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠨ ᠤᠮᠤᠭ ᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠬᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠯ