11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/30
    11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ 31 ᠮᠤᠵᠢ ︵ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ  ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ︶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠯᠡᠯ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ‌ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠢ 4288 ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 52 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 11 ᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 10 ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 9 ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 5 ᠂  ᠴᠦᠡᠭᠴᠢᠩ 4 ᠂ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 4 ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 3 ᠂  ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 2 ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 2 ᠂  ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠂  ᠱᠠᠨᠰᠢ 1 ︶ ︔  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ‌ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ 4236 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 1518 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 1282 ︔ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 185 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 170 ︔ᠴᠦᠡᠭᠴᠢᠩ 164 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 133 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 119 ︔ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 102 ᠂  ᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 68 ᠂ ᠬᠦᠯᠤᠨ‌‍ᠪᠤᠶᠢᠷ 29  ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ 2 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 3 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 84 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 77 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 56 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 52 ︔ᠬᠤᠨᠠᠨ 48 ︔ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ 37 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 34 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 30 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 23 ︔ ᠬᠤᠪᠧᠶ 21 ︔  ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ 20 ︔ᠾᠧᠪᠧᠶ 17 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 15 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 13 ︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 11 ︔ ᠭᠢᠷᠢᠨ 8 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 5 ︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 5 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 4︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 1 ︔  ᠲᠥᠪᠡᠳ 1 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠦ 1 ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ33540 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 164 ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ‌ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ  33376 ︵ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 7669 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 7236 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 3240 ︔ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 1876︔  ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 1241 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 996 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 866 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 850 ︔ ᠬᠢᠷᠢᠨ 794 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 767 ︔  ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 722 ︔  ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ 655 ︔ ᠬᠤᠪᠸᠢ 642 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 594 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 581 ︔ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ 575 ︔ᠭᠠᠨᠰᠤ 534 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 523 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ 487 ︔ ᠾᠧᠪᠸᠢ 470 ︔ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ  462 ︔ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 322 ᠂  ᠡᠭᠦᠨ‌‍ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠ 125 ᠂  ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ 26 ᠂  ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 23 ᠂  ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ 39 ᠂  ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠤᠤ 15 ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 11 ᠂  ᠰᠢᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ 16 ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ 8 ᠂  ᠤᠷᠳᠤᠰ 14 ᠂  ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ 35 ᠂  ᠦᠬᠠᠢ 8 ᠂  ᠠᠯᠠᠱᠨ 2  ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 250 ︔ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 249 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 216 ︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ 176 ︔ ᠬᠦᠢᠵᠸᠤ 166 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 98 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 70 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 33 ︔ᠲᠦᠪᠡᠳ 13 ︔ ᠪᠢᠡᠭᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ 3 ︶ ︔  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ‌‍ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ