11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/30
    11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ 31 ᠮᠤᠵᠢ ︵ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ‌ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ︶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠯᠡᠯ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ‌ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠢ 3624 ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ‌ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 63 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 19 ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 16 ᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 7 ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 6 ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 4 ᠂ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 2 ᠂ᠴᠦᠡᠭᠴᠢᠩ 2 ᠂ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 2 ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 1 ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ 1 ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 1 ᠂ ᠬᠤᠪᠸᠢ 1 ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ 1 ︶ ︔ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ‌ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ 3561 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 1168 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 957 ︔ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 209 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 177 ︔ᠾᠧᠨᠠᠨ 164 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 144 ︔ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 135 ︔ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 90 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 53 ᠂ ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 26᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ 7 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 4 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 59 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 57 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 57 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 50 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 41 ︔ᠱᠠᠨᠰᠢ 38 ︔ ᠬᠤᠪᠧᠶ 26 ︔ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ 24 ︔ ᠭᠢᠷᠢᠨ 23 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 23 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 22 ︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 20 ︔ ᠾᠧᠪᠧᠶ19 ︔ ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ 18 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 12 ︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 7 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 5 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 4 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 3 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 3 ︔ᠲᠥᠪᠡᠳ 3 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠦ 3 ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 35021 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠋‌‍ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 161 ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ34860 ︵ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 8583 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 7725 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 3429 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 1406 ︔ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 1335 ︔ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 991 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 900 ︔ ᠭᠢᠷᠢᠨ 809 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 808 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 791 ︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 730 ︔ ᠾᠤᠪᠸᠢ697 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 682 ︔ ᠬᠤᠪᠸᠢ 623 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠦ 609 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 566 ︔ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ 542 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ 541 ︔ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ 465 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 436 ︔ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 397 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 169 ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ 39 ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ 38 ᠂ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ 32 ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ 29 ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ 21 ᠂ ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 15 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 11 ᠂ ᠦᠬᠠᠶ 17 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ 9 ᠂ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠋ᠯ 12 ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ 5 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 393 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 382 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 319 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 202 ︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ158 ︔ ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ 116 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠡᠨ 115 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 54 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 39 ︔ ᠲᠥᠪᠡᠳ 15 ︔ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ 2 ︶ ︔ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ