11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/30
    11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ 31 ᠮᠤᠵᠢ ︵ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ‌ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ︶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ  ᠁ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ‌ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠢ 3822 ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ‌ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 74 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 24 ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 16 ᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 13 ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 6 ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ 4 ᠂ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 4 ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 3 ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 2 ᠂ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 1 ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ 1 ︶ ︔ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ 3748 ︵ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 1347 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 840 ︔ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 238 ︔ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 162 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 157 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 157 ︔ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 133 ︔ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 121 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 66 ᠂ ᠬᠦᠯᠦ᠋ᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 34 ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ 14 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 6᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ 1 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 90 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 65 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 56 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 54 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 54 ︔ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ 50 ︔ᠾᠧᠪᠧᠶ 40 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 30 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 24 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 23 ︔ ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ 22 ︔ ᠬᠤᠪᠧᠶ 18 ︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 16 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ10 ︔ ᠭᠢᠷᠢᠨ 8 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 8 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠦ 8 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 6 ︔ ᠲᠥᠪᠡᠳ 5 ︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 4 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 2 ︶ ︔ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 36525 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ‌ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 221 ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 36304 ︵ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 9447 ︔ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 7761 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 3048 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 1710 ︔ ᠭᠢᠷᠢᠨ 1578 ︔ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 1158 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 988 ︔ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 982 ︔ ᠾᠤᠪᠸᠢ 949 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 882 ︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 754 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 689 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 665 ︔ ᠬᠤᠪᠸᠢ665 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠦ 637 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 550 ︔ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ 469 ︔ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 444 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 139 ᠂ᠣᠷᠳᠣᠰ 88 ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ 41 ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ 33 ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ 28 ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ 27 ᠂ ᠬᠥᠯᠥ᠋ᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 22 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 11 ᠂ᠦᠬᠠᠶ 17 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ 15 ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠋ᠯ 14 ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ 9 ︔ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ 425 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ 412 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ398 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 396 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 373 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 323 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 190 ︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 128 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 91 ︔ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ 75 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 66 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 37 ︔ ᠲᠥᠪᠡᠳ 13 ︔ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ 1 ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠᠢ‌ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ 28 ︵ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠂ ᠴᠦᠮ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ ︶ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ‌‍ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ