11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/28
     11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ 31 ᠮᠤᠵᠢ ︵ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ  ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ︶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ‌ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠢ 3474 ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ‌ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 69 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 25 ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ 17 ᠂  ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 10 ᠂  ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 3 ᠂  ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ 3 ᠂  ᠴᠦᠡᠭᠴᠢᠩ 3 ᠂  ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ 2 ᠂  ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 2 ᠂  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 1 ᠂  ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 1 ᠂  ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠡᠭ 1 ᠂  ᠬᠤᠨᠠᠨ 1 ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ‌‍ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ 3405 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠡᠭ 991 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 586 ︔ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 324 ︔ᠴᠦᠡᠭᠴᠢᠩ 199 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 186 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 159 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ 134 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 134 ︔ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 116 ︔ᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠ 94 ᠂  ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 2 ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 3 ᠂  ᠰᠢᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ 1 ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ 1 ᠂  ᠤᠷᠳᠤᠰ 15 ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠡᠭ 110 ︔ ᠾᠧᠪᠸᠢ 101 ︔ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ 50 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 45  ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 39 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 34 ︔ ᠬᠦᠢᠵᠸᠤ 31︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ 29 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 29 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 21 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 13 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 13 ︔ ᠬᠤᠪᠸᠢ 12 ︔ ᠬᠢᠷᠢᠨ 11 ︔ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ 11 ︔ ᠬᠦᠭᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 7 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 6 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 6 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠤ 5 ︔ ᠲᠦᠪᠡᠳ 2 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 1 ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ‌ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 31709 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ205 ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 31504 ︵ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 7522 ︔ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠡᠭ 7405 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2009 ︔  ᠾᠧᠪᠸᠢ 1618 ︔  ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 1374 ︔  ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 1152 ︔ ᠬᠦᠭᠡᠨᠠᠭᠤᠷ1036 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 946 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 818 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 801 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠡᠭ 784 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠤ 712 ︔ ᠬᠤᠪᠸᠢ 694 ︔ᠬᠢᠷᠢᠨ 611 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 578 ︔ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ 478 ︔ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 415 ︔ ᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠ 152 ︔ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ32 ᠂  ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 2 ᠂  ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ 41 ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠤᠤ 28 ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 29 ᠂  ᠰᠢᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ 9 ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ 28 ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ 42 ᠂  ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ 26 ᠂  ᠦᠬᠠᠢ 16 ᠂  ᠠᠯᠠᠱᠨ 10 ᠂  ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 386  ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ 353 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ 321︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 288 ︔ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ 280 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 275 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 133 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 128 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 101 ︔ᠬᠦᠢᠵᠸᠤ 101 ︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ 78 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 62 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 27 ︔ ᠲᠦᠪᠡᠳ 14 ︔ ᠪᠢᠡᠭᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ 1 ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ‌ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ 5 ︵ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 3 ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ ︔ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ‌ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ 2 ᠂  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ