11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/25
     11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ 31 ᠮᠤᠵᠢ ︵ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ‌ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ︶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ‌ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠢ 3103 ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ‌ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 62 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 23 ᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 10 ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 9 ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 8 ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ 4 ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 2 ᠂ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 2 ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 1 ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 1 ᠂ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 1 ᠂ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 1 ︶ ︔ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ3041 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 892 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 424 ︔ ᠾᠧᠪᠸᠢ 329 ︔ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 258 ︔ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 208 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ140 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 123 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 108 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 88 ︔ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 85 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 71 ᠂ᠤᠷᠳᠤᠰ 4 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 7 ᠂ ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 3 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 51 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 47 ︔ ᠬᠦᠢᠵᠸᠤ 42 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 41 ︔ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 32 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 30 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 29 ︔ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ 24 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 20 ︔ ᠬᠤᠪᠸᠢ 12 ︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 9 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ9 ︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 9 ︔ ᠭᠢᠷᠢᠨ 8 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠦ 6 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 5 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 5 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 3 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 2 ︔ ᠲᠥᠪᠡᠳ 2 ︶︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 29840 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ‌ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 186 ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 29654 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ7584 ︔ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 6242 ︔ ᠾᠧᠪᠸᠢ 3046 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 1436 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 1187 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 957 ︔ᠭᠠᠨᠰᠦ 870 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 793 ︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 729 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 726 ︔ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 724 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 719 ︔ ᠭᠢᠷᠢᠨ 570 ︔ᠬᠤᠪᠸᠢ 559 ︔ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 545 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 244 ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ 74 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 49 ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ 42᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ 31 ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ 30 ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ 28 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ 22 ᠂ ᠦᠬᠠᠢ 12 ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ 7 ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ 3 ᠂  ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 3 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 418 ︔ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ 394 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 317 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 302 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 288 ︔ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 259 ︔ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ 241 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 152 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 139 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 133 ︔ ᠭᠦᠢᠵᠸᠦ 109 ︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ77 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 60 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 35 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 28 ︔ ᠲᠥᠪᠡᠳ 12 ︔ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ 3 ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ‌‍ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ 1 ︵ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ ︶ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ‌‍ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ