11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/24
    11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ 31 ᠮᠤᠵᠢ ︵ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ‌ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ︶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ‌ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠢ 4010 ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ‌ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 83 ︵ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 26 ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 19 ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 8 ᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 7 ᠂ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 6 ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 4 ᠂ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 4 ᠂ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 4 ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ 3 ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 1 ᠂ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 1 ︶ ︔ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ 3927︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 1791 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 509 ︔ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 409 ︔ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 247 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 194 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 159 ︔ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 98 ︔ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 87 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 55 ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ 14 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 9 ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ 7 ᠂ ᠬᠦᠯᠤᠨ‌‍ᠪᠤᠶᠢᠷ 1 ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ 1 ︔ ᠾᠤᠪᠸᠢ 64 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 52 ︔ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ 39 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 37 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 35 ︔ᠭᠦᠢᠵᠸᠦ 34 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 28 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 28 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 23 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 23 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 18 ︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 9 ︔ ᠬᠤᠪᠸᠢ9 ︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 8 ︔ ᠭᠢᠷᠢᠨ 7 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠦ 7 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 5 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 3 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 2 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 1 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 1 ︶︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 27646 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ‌ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 129 ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 27517 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ7505 ︔ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 7437 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 1139 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 1091 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 943 ︔ ᠾᠤᠪᠸᠢ 882 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠦ860 ︔ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 778 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 758 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 747 ︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 696 ︔ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 561 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠋‌‍ᠬᠦ᠋ᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 243 ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ 95 ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ 61 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 38 ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ 31 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ 28 ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ 28 ᠂ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ 19 ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ 7 ᠂ ᠦᠬᠠᠢ 6 ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ 4 ᠂ ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 1 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 536 ︔ ᠬᠤᠪᠸᠢ 487 ︔ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 456 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 363 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ 323 ︔ ᠭᠢᠷᠢᠨ 312 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 305 ︔ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ 263 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ260 ︔ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ 172 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 131 ︔ ᠭᠦᠢᠵᠸᠦ 121 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 102 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 87 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 72 ︔ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 58 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 33 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 24 ︔ ᠲᠥᠪᠡᠳ 11 ︔ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ 4 ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ‌ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ 1 ︵ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ ︶ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠᠢ‌ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ