11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/24
     11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ 31 ᠮᠤᠵᠢ ︵ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ‌ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ︶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ‌ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠢ 2719 ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ‌ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 78 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 23 ᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 12 ᠂ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 11 ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 8 ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ 6 ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ 5 ᠂ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ 3 ᠂ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 3 ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 2 ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 2 ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 1 ᠂ ᠬᠤᠨᠠᠨ 1 ᠂ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 1 ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ‌ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ 2641 ︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 860 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 388 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 272 ︔ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 215 ︔ ᠱᠠᠨ ᠱᠢ 157 ︔ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 124 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 105 ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ 11 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ7 ᠂ ᠬᠥᠯᠥ᠋ᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 1 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 115 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 87 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 63 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ 62 ︔ ᠾᠧᠪᠧᠢ 45 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 37 ︔ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 33 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 30 ︔ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ 22 ︔ ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ 20 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 19 ︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ 15 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 15 ︔ᠭᠢᠷᠢᠨ 13 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 12 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 10 ︔ ᠬᠤᠪᠧᠢ 9 ︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 7 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 5 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 2 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 1 ︔ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 1 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠦ 1 ︔ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ 1 ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ26438 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 196 ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 26242︵ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 7951 ︔ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 6728 ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 1098 ︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 980 ︔ ᠭᠠᠨᠰᠦ 937 ︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ928 ︔ ᠾᠧᠪᠧᠢ 912 ︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 767 ︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 736 ︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 693 ︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 604 ︔ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ526 ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 315 ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ 87 ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ 32 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ 28 ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ 28 ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ11 ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ 11 ᠂ ᠦᠬᠠᠢ 6 ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯ 5 ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ 2 ︔ ᠬᠥᠯᠥ᠋ᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ 1 ︔ ᠱᠠᠨ ᠱᠢ 488 ︔ ᠬᠤᠪᠧᠢ 389 ︔ᠭᠢᠷᠢᠨ 386 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ 282 ︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 270 ︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 255 ︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 250 ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 240 ︔ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ134 ︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 122 ︔ ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ 122 ︔ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ 115 ︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 88 ︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 85 ︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 55 ︔ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ 53 ︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 22 ︔ ᠲᠥᠪᠡᠳ 10 ︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 8 ︔ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ 8 ︶ ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ‌ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ