ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠠᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/17
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠭᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠵᠤᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠬᠳᠠᠬᠤᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠮᠢᠨᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠨᠠᠰᠤᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠦᠨᠤᠷᠳᠡᠳᠡᠭᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠦ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠭᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯᠤᠰᠤᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠳᠠᠭᠮᠢᠨᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ》 ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ