ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠠᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/17
ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠭᠦᠯᠤᠰᠤᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠭᠤᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯᠰᠠᠯᠵᠤ ᠰᠠᠷᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠡᠮᠳᠡᠷᠭᠡᠢᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ —ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ《 ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ 》 ᠪᠢᠯᠡ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ》 ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ