ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ — ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/16
ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠬᠡᠵᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮᠢᠪᠴᠤᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠪᠴᠤᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠪᠢᠪᠠᠴᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤᠬᠤᠯᠬᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠡᠭᠦᠨᠠᠢ — ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠡ —ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠠᠴᠠᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︕  ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢᠢᠷᠡᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨᠰᠠᠯᠬᠢᠨᠳᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠰᠢᠭ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨᠪᠠᠴᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ》 ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ