ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/11
   1. ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯᠬᠡ  ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ    ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠮᠡᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ  ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠬᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ  ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠯᠯᠡᠯᠡᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ᠂ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃   ᠬᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠦᠯᠡᠯᠡᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ  ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠯᠡᠯᠡᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2. ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠡᠮ᠎ᠡ  ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ    ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ 70% ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ  ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ   ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ  ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷ᠎ᠡ  ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠢᠳᠭᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ  ᠬᠤᠨᠢ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠯ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ  ᠬᠡᠷᠭᠳᠠᠢ᠃ 3. ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠯᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ    ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠬᠡᠳᠤᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠬᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠦ ᠲᠦᠯᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠦ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ  ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ 4. ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠤᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ    ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠬᠡᠳᠤᠭᠦᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠤᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠦ  ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠤᠭᠡᠳ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠠᠰᠢᠠᠠᠳᠤ ᠠᠯᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ