ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/10/8
      9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠡ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ 11 % ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠷᠧᠨ᠋ᠲ  ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ 8.8 % ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠦᠮ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 10  ᠤ ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ 24 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠋‌ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ  ᠳᠤ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠪᠠᠷᠤᠬᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ  ᠳᠤ 130 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠯᠢᠲᠷ ᠪᠦᠷᠢ  ᠳᠤ 0.1 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ