ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠠᠶ︕
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/10/18
     ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠳᠤ ᠨᠤᠸᠠᠨ ᠱᠦᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ  ᠃     ᠨᠤᠸᠡᠨ ᠱᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠢᠦᠶ ᠱᠤ᠋ ᠬᠤᠤ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ  ᠳᠤ  ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠵᠤ  ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ   ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ  ᠃ ᠬᠠᠳᠤᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠳᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠨ  ᠂ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠭ  ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠦ  ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠤᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ   ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠰᠢ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ  ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠠ  ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ  ᠲᠠᠢ  ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥ  ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ  ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ  ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠶ  ᠳᠤ ᠴᠥᠮ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ  ᠃ 
基层1.png
     《ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠠᠶ  ᠃》 ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠴᠧᠨ ᠸᠧᠨ ᠴᠢᠩ  ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ  ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ  ᠃  ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠪᠦᠳᠤᠬᠦᠨ ᠰᠠᠭᠠᠭ   ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠴᠧᠨ ᠸᠧᠨ ᠴᠢᠩ  ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ  ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠤ  ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠴᠢᠷ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ  ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠤ  ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠬᠡᠶ ᠠᠮᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠩ  ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ  ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ  ᠶᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠤ  ᠂ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ  ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ  ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠧᠨ ᠸᠧᠨ ᠴᠢᠩ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ  ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠬᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
基层2.png 
         ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ  ᠳᠤ  ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠶ  ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭ   ᠢ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠳᠤ  ᠂ ᠴᠧᠨ ᠸᠧᠨ ᠴᠢᠩ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠶ  ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠶ  ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃ ︽  ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ 60 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢ  ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠴᠤ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ  ᠃ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠶ  ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ  ᠂ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠥᠪᠡᠷ   ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠳᠠᠭ  ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ  ᠂ ᠥᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠶ  ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠂ ᠮᠥ ᠪᠦᠷᠢ  ᠠᠴᠠ 120 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ  ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ 200 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠴᠧᠨ ᠸᠧᠨ ᠴᠢᠩ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃    ᠢᠦᠶ ᠱᠤ᠋ ᠬᠤᠤ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠲᠠᠢ  ᠶᠤᠮ ᠂ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ  ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠂ ︽  ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ + ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ  ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 6 ᠡᠷᠦᠬᠡ  ︾  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠸᠠᠨ ᠱᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠢᠦᠶ ᠱᠤ᠋ ᠬᠤᠤ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ  ᠃ ᠳᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠢ ᠳᠤᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠨ  ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ  ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠂ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠢ ᠥᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠭᠠᠷ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ  ᠂ ︽ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ  ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ︾ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠥᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠂ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠂ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃ 
基层3.png
        ︽  ᠢᠦᠶ ᠱᠤ᠋ ᠬᠤᠤ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ  ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠳᠥᠲᠡ  ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠷᠭᠡᠭ ᠳᠤᠪᠤᠴᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ  ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ  ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠳᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠦ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ  ᠂ ᠮᠦ ᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠩ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ  ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ  ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠵᠢᠱᠢᠯᠲᠡ  ᠪᠠᠷ 10 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠣᠷᠴᠢᠮ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠤᠨ᠎ᠠ  ︾  ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠤᠸᠠᠨ ᠱᠦᠶ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠢᠦᠶ ᠱᠤ᠋ ᠬᠤᠤ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠭᠤᠤ ᠶᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ   ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠨᠢ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠶ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢ 30 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ  ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ  ᠨᠢ 300 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ  ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠥᠪ