ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/9/28
 ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠷᠰ ᠶᠤ᠋ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠨᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ     ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠲᠠᠳᠠᠭᠴᠢ     ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ     ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ     ᠬᠦᠶᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠦ︖ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠤᠮ ᠲᠦᠷᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠦ︖     ᠲᠡᠨᠵᠢ ᠲᠡᠨᠵᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ     ᠲᠠᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠦ︖     ᠲᠠᠯᠢ ᠰᠤᠯᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ     ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠦ︖ ᠰᠢᠯᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ  ᠰᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠦ︖     ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ     ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ     ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ     ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠦ︖ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠲᠠᠳᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ  ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖     ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ     ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠬᠦᠢᠴᠢᠮᠡᠷ ᠬᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ     ᠦᠰᠦ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ     ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠃     ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠦ︖     ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠶ᠎ᠠ     ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠦ︖     ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠢ︖ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠢ︖     ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ     ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠢ︖     ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ     ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠢ︖
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ