ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ —  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/8/26
 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠯᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠷ ᠴᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃     ᠡᠷᠬᠢᠳᠦ ᠶᠤ᠋ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠯᠡ ᠨᠢ     ᠡᠷᠬᠢ ᠪᠠᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ     ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ     ᠵᠢᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠩᠬᠠᠳᠤ ᠶᠤ᠋ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠯᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠴᠦ᠋ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃     ᠬᠠᠳᠠᠳᠤ ᠶᠤ᠋ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠯᠡ ᠨᠢ     ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ     ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ     ᠵᠢᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠤ᠋ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠯᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠬᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ