ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ — ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/8/26
 ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠮᠢᠰ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠃     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ     ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠮᠢᠰ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ     ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤᠤ᠃ ᠵᠢᠷᠬᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ  ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨᠠᠷ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ᠃     ᠬᠠᠩᠬᠢᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠩᠭᠤᠳᠤᠬᠴᠢ     ᠬᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ     ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠴᠢ     ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠩᠬᠢᠨᠡᠨ ᠬᠦᠩᠬᠢᠨᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ᠃     ᠲᠠᠰ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ     ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ      ᠲᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ      ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ