ᠵᠠᠩ ᠶᠠ ᠨᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/8/17
    ᠵᠠᠩ ᠶᠠ ᠨᠠᠨ  ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ  ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠂ 1981ᠤᠨ  ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡ  ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ  ᠂ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ  ᠂ 2010ᠤᠨ  ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ  ᠂ 2004ᠤᠨ  ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ  ᠃    2005ᠤᠨ  ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ  — 2006ᠤᠨ  ᠤ7 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ  ᠤᠨ ᠴᠠᠩ ᠫᠢᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬ  ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠸᠧ ᠠᠨ ᠮᠸᠡᠭ ᠭᠦ᠋ ᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ  ︔    2006ᠤᠨ  ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  — 2009ᠤᠨ  ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠬ  ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ  ︔    2009ᠤᠨ  ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ  — 2009ᠤᠨ  ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠡᠬᠤ  ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡ  ︔    2009ᠤᠨ  ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ  — 2014ᠤᠨ  ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯᠳᠡᠢ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯᠬᠦᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ  ︔    2014ᠤᠨ  ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ  — 2017ᠤᠨ  ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯᠳᠡᠢ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯᠬᠦᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ  ︔    2017ᠤᠨ  ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ  — 2019ᠤᠨ  ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯᠬᠦᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ  ︔    2019ᠤᠨ  ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  —2021ᠤᠨ  ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠠᠶᠤᠯᠳᠡᠢ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ  ᠃    2021 ᠤᠨ  ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠡᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ